Polityka prywatności

A. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.inzynieriamarketingu.pl jest Kreatik Krzysztof Kuczkowski z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Milczańska 18c/5, 61-131 Poznań, posiadającą numer NIP: 7671589325.
 2. Serwis internetowy działający pod adresem: www.inzynieriamarketingu.pl działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator danych osobowych jest uprawniony na podstawie właściwych przepisów prawa do ujawnienia posiadanych danych wyłącznie podmiotom upoważnionym.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia, że dane będą przetwarzanie zgodnie z prawem, dla oznaczonych w niniejszej Polityce Prywatności celów.
 5. Administrator danych zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

B. Cel i zakres zbierania danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe w celu:
 • dostarczenie materiałów szkoleniowych drogą elektroniczną
 • obsługi procesu rejestracji konta użytkownika
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów w przypadku wyrażenia na nią zgody przez użytkownika (newsletter)
 • wysyłki niezapowiedzianych wiadomości (np. zmiany w serwisie bądź usługach i produktach, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).
 1. Administrator w celu skorzystania z możliwości oferowanych przez serwis pobiera oraz przetwarza następujące dane użytkowników:
 • Imię
 • Adres e-mail
 1. Użytkownik podaje swoje dane osobowe administratorowi dobrowolnie.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody w oparciu o 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe klienta, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowego procesu realizacji zamówienia, w szczególności dokonania płatności za pośrednictwem serwisu PayU oraz serwisu PayPal.

C. Prawa użytkownika, którego dane dotyczą

 1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji swoich uprawnień użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu email: krzysztof@inzynieriamarketingu.pl
 4. Administrator ustosunkuje się do żądań użytkownika serwisu bez zbędnej zwłoki.

D. Postanowienia końcowe

 1. Każdego klienta Kreatik Krzysztof Kuczkowski i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do Kreatik Krzysztof Kuczkowski obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 2. Kreatik Krzysztof Kuczkowski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać praw użytkowników, będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Share This